Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (στο εξής το «Ινστιτούτο») χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.istitutoellenicodicultura.com (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «GDPR»).

Άρθρο 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας (DPO – Data Protection Officer) των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Ιστοσελίδα είναι ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κος Νικόλαος Φράγκος, με έδρα στην Via Marcantonio Colonna 12, Μιλάνο (Ιταλία) (στο εξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Προστασίας»).

Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@istitutoellenicodicultura.com.

Άρθρο 2. Ορισμοί

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την εξής σημασία:

α) «Προσωπικό Δεδομένο»: Είναι οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ίδρυμα ή ένωση. Διαφορετικές πληροφορίες (όπως είναι για παράδειγμα τα δεδομένα πλοήγησης), οι οποίες αν συγκεντρωθούν μαζί, μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση, αποτελούν επίσης προσωπικά δεδομένα.

β) «Δεδομένα Πλοήγησης»: Είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την Ιστοσελίδα περιλαμβάνοντας τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), το όνομα χώρου (domain name), το επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας, το είδος του αιτήματος καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που έγινε αυτό, το αρχείο που λήφθηκε σε απάντηση του αιτήματος, καθώς και το μέγεθός του, τον κωδικό απάντησης του διακομιστή, τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος πλοήγησης (Internet Browser) και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποίησε ο χρήστης, ο χρόνος παραμονής στην Ιστοσελίδα, οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησε για να εντοπίσει την Ιστοσελίδα κλπ.

γ) «Ενδιαφερόμενος»: Είναι το φυσικό πρόσωπο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

δ) «Επισκέπτης» ή «Χρήστης»: Είναι το άτομο που έχει συνδεθεί στην Ιστοσελίδα και έχει ανοίξει μια ή περισσότερες σελίδες της.

ε) «Επεξεργασία»: Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σε προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινοποίηση, η διαβίβαση, η διάδοση, η συσχέτιση, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους.

ζ) «Περιεχόμενο»: Είναι οποιοδήποτε δεδομένο, μήνυμα ή, γενικότερα, οποιοδήποτε αρχείο που έχουν εισάγει οι συγγραφείς ή οι συνεργάτες της Ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε μήνυμα που προέρχεται από το διαχειριστή του συστήματος.

η) «Internet Browser»: Είναι οποιοδήποτε πρόγραμμα που επιτρέπει την εξερεύνηση του διαδικτύου, μέσω των πρωτοκόλλων δικτύου που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα και τις κατάλληλες εφαρμογές (Application Programming Interfaces), επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την απεικόνιση των σελίδων της Ιστοσελίδας και την αλληλεπίδραση με αυτές.

θ) «Cookie»: Είναι οποιοδήποτε πρόγραμμα που αποτελείται από μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από ένα διακομιστή σε ένα πρόγραμμα- πελάτη Web (συνήθως ένα πρόγραμμα περιήγησης) και στη συνέχεια αποστέλλονται από τον πελάτη Web πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο πελάτης Web έχει πρόσβαση στον ίδιο διακομιστή και χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αυτόματης επαλήθευσης ταυτότητας, παρακολούθηση των συνεδριών και αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών, παραδείγματος χάριν οι αγαπημένοι ιστότοποι.

Άρθρο 3. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

3.1 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Προστασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται οικειοθελώς από αυτόν μέσω των φορμών επικοινωνίας που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα, αποκλειστικά για τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση της αίτησης εγγραφής μέλους, και στην περίπτωση αποδοχής της, την αποστολή μηνυμάτων που απευθύνονται στα μέλη του Ινστιτούτου ή/ και σε κάθε περίπτωση μηνύματα που αφορούν τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου, αλλά και για σκοπούς «επικοινωνίας» με στόχο την ανάλυση του αιτήματος/ ερώτησης/ προβλήματος που έχει υποβάλλει ο χρήστης και την επακόλουθη απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου μέσου επικοινωνίας που έχει υποδείξει ο χρήστης.

3.2 Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της χρήσης εργαλείων και τεχνολογίας για τον αποκλειστικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

3.3 Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένα είδη cookies. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί περιοδικά cookies, η λειτουργία των οποίων περιορίζεται στη μετάδοση των δεδομένων αναγνώρισης που απαιτούνται για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής πλοήγησης. Άλλα είδη cookies, ή παρόμοιες τεχνολογίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά διαστήματα για να επιτραπεί η χρήση της Ιστοσελίδας ή η χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια μόνιμα cookies για να παρακολουθείται η γλώσσα που χρησιμοποιείται από το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη, τα οποία μπορούν να απενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Δεν χρησιμοποιούνται cookies για την απόκτηση και τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, ούτε cookies εντοπισμού των χρηστών. Για τα περιοδικά cookies και τα cookies που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, η χρήση τους είναι αναγκαία και δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη. Παράλειψη παροχής αυτών των δεδομένων πιθανώς να κάνει τελικά αδύνατη την περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

Άρθρο 4. Υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας παροχής των δεδομένων

4.1 Για τη χρήση της Ιστοσελίδας και την εμφάνιση των περιεχομένων της δεν είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και, ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη λήψη συγκατάθεσης του χρήστη.

4.2 Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων πλοήγησης, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί και να τα απενεργοποιήσει σε περίπτωση που δεν προτίθεται να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους, έχοντας υπόψη ότι η απενεργοποίηση των προαναφερθέντων cookies μπορεί να επηρεάσει ολικώς ή μερικώς, τη χρήση της Ιστοσελίδας από το χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση και τη ρύθμιση των cookies, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής τους και να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται ειδικά από αυτό.

4.3 Ενημερώνουμε, επίσης, το χρήστη ότι η αποστολή ενός αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Σε περίπτωση μη αποδοχής της, δε θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί η αποστολή του αιτήματος μέσω της φόρμας.

Άρθρο 5. Διάδοση δεδομένων

5.1 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Προστασίας δε θα προβεί σε καμία περίπτωση στη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που μπορεί να συλλέξει, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πλοήγησης, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του χρήστη.

5.2 Παρά τα ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πλοήγησης, μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτους, ακόμη και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, όταν αυτό το απαιτούν οι Δικαστικές ή οι Διοικητικές Αρχές προς την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 6. Δικαιώματα του χρήστη

6.1 Ο GDPR αναγνωρίζει στο χρήστη ορισμένα δικαιώματα.

Ειδικότερα, ανά πάσα στιγμή, ο χρήστης μπορεί:

  • να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, να διορθώσει τα δεδομένα που είναι ανακριβή, να συμπληρώσει τα δεδομένα που είναι ελλιπή, καθώς και να τα διαγράψει (αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του GDPR και σύμφωνα με τις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου) και να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (σε μια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του GDPR),
  • να ζητήσει και να λάβει από τον Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Προστασίας, στην περίπτωση που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι μια σύμβαση ή η συγκατάθεση, και αυτή γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, ένα αρχείο με τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένη μορφή και να τα διαβιβάσει σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και Προστασίας (το λεγόμενο δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων),
  • να φέρει αντίρρηση και να εναντιωθεί αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων του στην περίπτωση που προκύψουν συγκεκριμένες καταστάσεις που τον αφορούν,
  • να ανακαλέσει τη συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων που αφορούν κοινά προσωπικά δεδομένα (όπως είναι για παράδειγμα ημερομηνία και τόπος γέννησης ή τόπος κατοικίας) ή αφορούν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (όπως είναι για παράδειγμα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την κατάσταση της υγείας ή τις σεξουαλικές προτιμήσεις) χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της,
  • να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.garanteprivacy.it), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

6.2 Όλα αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Άρθρο 7. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να υπόκειται σε περιοδικές ενημερώσεις.